Raport bieżący Nr 1/2020

Zarząd spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 14.01.2020 roku) powziął informację o dokonaniu w dniu 14.01.2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki.

 

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu:

 

1)    §161 ust. 2 pkt 1 lit c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)       ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);”

2)    §20 ust. 2 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14)     opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,”

3)    §20 ust. 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 „1)      zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym;”

4)    §22 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.        Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu  miesięcy po upływie każdego roku  obrotowego.” 

5)    Dodaje się § 29 ust. 1 pkt 101, który otrzymuje następujące brzmienie:

„101)    wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego  lub udziału
w nieruchomości,”

6)    § 29 ust. 1 pkt od 17 do 20 otrzymują następujące brzmienie:

„17)     rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: 

 1. a)umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: 

- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, 

-  cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 

 1. b)umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: 

- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

18)       nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 

 1. a)000.000 złotych lub
 2. b)5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

19)       objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

 1. a)000.000 złotych lub
 2. b)10% sumy aktywów w rozumieniuustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

20)       zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 

 1. a)000.000 złotych lub
 2. b)10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

7)    § 331 otrzymuje następujące brzmienie:

„§331

 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych. 
 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji,
  w przypadku gdy:

1)  przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja, tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,

2)  zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

3)  przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4)  w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,

5)  zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,

6)  przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

 1.  Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

                 1)    Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się – o ile to możliwe - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego KGHM Polska Miedź S.A., na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.

                 2)    Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.

                 3)    W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. a)Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 2. b)podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 3. c)osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 4. d)małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) – c),
 5. e)osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.

                 4)    Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) poniżej może przewidywać wyższą wysokość wadium.

                 5)    Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 

                 6)    Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

 1. a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 2. b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

                 7) Przetarg przeprowadza się w formach:

 1. a) przetargu ustnego,
 2. b) przetargu pisemnego.

                 8)    Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. 

                 9)    Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

                10)   Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

 

8)    § 34 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.        Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym , wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

 

Zmiany te zostały przyjęte Uchwałą nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.12.2019 r.

Statut dostępny jest na stronie Spółki.

Podstawa prawna:

 • 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles