Raport bieżący Nr 1/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:  

1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34): 

- raport kwartalny za I kw. 2016 roku: 22 kwietnia 2016r.,

- raport kwartalny za III kw. 2016 roku: 28 październik 2016r. 

Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2015 roku (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) oraz raportu kwartalnego za II kw. 2016 roku (§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).   

2. Raport roczny: - raport roczny INTERFERIE S.A. za 2015 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2015 rok): 11 marca 2016 roku.  

3. Raport półroczny: 12 sierpnia 2016 roku.   

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).               

Related Articles