Raport bieżący nr 1 / 2013

Zarząd Interferie  S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, które przedstawiają się następująco:     

1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34):  
- raport kwartalny za I kw. 2013 roku:  26 kwietnia 2013 roku.
 - raport kwartalny za III kw. 2013 roku:  4 listopada 2013 roku.  

Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2012 roku  (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) oraz raportu kwartalnego za II kw. 2013 roku (§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).    

2. Raport roczny: raport roczny Interferie S.A. za 2012 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2012 rok):  19 marca 2013 roku.     

3. Raport półroczny: 19 sierpnia 2013 roku.   

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Related Articles