Raport bieżący nr 1/2012

Zarząd Interferie  S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku, które przedstawiają się następująco:  

1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34): - raport kwartalny za I kw. 2012 roku:  27 kwietnia 2012 roku. - raport kwartalny za III kw. 2012 roku:  2 listopada 2012 roku. Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2011 roku    (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) oraz raportu kwartalnego za II kw. 2012 roku (§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).  

 2. Raport roczny: - raport roczny Interferie S.A. za 2011 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2011 rok):  19 marca 2012 roku.  

3. Raport półroczny: 17 sierpnia 2012 roku.  

 Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).        

Related Articles