Raport bieżący nr 1/2011

Zarząd Interferie  S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku, które przedstawiają się następująco:

 

  1. Raporty kwartalne(prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34):

- raport kwartalny za I kw. 2011 roku:  29 kwietnia 2011 roku.

- raport kwartalny za III kw. 2011 roku:  2 listopada 2011 roku.

Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2010 roku    (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) oraz raportu kwartalnego za II kw. 2011 roku (§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).

 

  1. Raporty roczne:

- raport roczny Interferie S.A. za 2010 rok:  14 marca 2011 roku.

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INTERFERIE S.A.za 2010 rok: 14 marca 2011 roku.

 

  1. Raport półroczny: 19 sierpnia 2011 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

Related Articles