Raport bieżący nr 1/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. oświadcza, iż niektóre zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiące załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, zasady nie będą stosowane lub będą stosowane w ograniczonym zakresie:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia, w terminie zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem kandydatur oraz życiorysami zawodowymi kandydatów, możliwie jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych.
Spółka deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów.

6) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Spółka  oświadcza, że realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem Art. 428 K.s.h. ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Spółka wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Emitent poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Spółka zakłada stosowanie tej zasady od 01.01.2009 roku.

5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. (…)

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:
Do realizacji tej zasady będą miały zastosowanie postanowienia określone w części II ust. 1 pkt 4) dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW".
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce uzasadnień do zgłaszanych wniosków o umieszczenie w porządku obrad zgromadzenia spraw, które nie są typowymi rozpatrywanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przed odbyciem zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie tych uzasadnień na stronie internetowej spółki oraz zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem możliwie jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych. Emitent deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego spraw, które nie są typowymi rozpatrywanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych uzasadnień, Emitent poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (…),

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…).

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Zasada  nie jest stosowana w Spółce z uwagi na specyfikę układu właścicielskiego. Z ogólnej zasady rządów większości i ochrony praw mniejszości wynika prawo akcjonariusza, który wniósł większy kapitał do Spółki, do proporcjonalnego uwzględnienia jego interesów ,a więc również wybór do Rady Nadzorczej osób, które w jego opinii, umożliwią efektywną realizację strategii Spółki i zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z Przedsiębiorstwem Spółki.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (…)

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

W chwili obecnej w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet Audytu. Powyższa kwestia będzie rozważana na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
3. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Stanowisko INTERFERIE S.A.  w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce uzasadnień do zgłaszanych wniosków do porządku obrad zgromadzenia przed jego odbyciem, w terminie umożliwiającym umieszczenie tych uzasadnień na stronie internetowej spółki oraz zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem możliwie jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych.

Podstawa prawna:§ 29 ust. 3 Regulaminu GPW

Raport bieżący nr 1/2008 (PDF 60 kb)

Related Articles