Raport bieżący CORPORATE GOVERNANCE 1/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 25.05.2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu p. Cezarego Iwańskiego w skład Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza powierzyła p. Cezaremu Iwańskiemu funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu.

Spółka INTERFERIE S.A. informowała Raportem bieżącym nr 25/2009 z dnia 28.08.2009 roku o powołaniu Komitetu Audytu w ramach struktur Rady Nadzorczej oraz Raportem bieżącym nr 36/2009 z dnia 16.12.2009 roku o zmianach w składzie Komitetu Audytu.

W zakresie spełniania kryteriów określonych w punkcie 7, zdanie drugie, części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" tj. niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadania kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów - Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że nowy członek Komitetu Audytu posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów nie spełnia wymogów dotyczących niezależności. Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że powołany Komitet Audytu spełnia kryteria wynikające z brzmienia art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, poz. 649).


Podstawa prawna:
Zgodnie z III.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Related Articles