Raport bieżący CG 2/2010

Na podstawie §29 Regulaminu Giełdy Zarząd INTERFERIE S.A. (Spółka), w związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 lipca 2010 roku zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przekazuje do publicznej wiadomości informację Zarządu o niestosowaniu przez Spółkę w chwili obecnej  niektórych zasad ładu korporacyjnego.

INTERFERIE S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku (pełna treść zbioru zasad dostępna pod adresem:

http://corpgov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf).

 

  1. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
  2. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

 

 

Komentarz: Zarząd Spółki przedłoży na jedno z kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej propozycje rozwiązań w powyższym obszarze. Zarząd po wypracowaniu stanowiska z Radą Nadzorczą zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu rozwiązania zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

 

  1. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1.14 "Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:
14) informacje o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub braku takiej reguły"

Komentarz: Spółka obecnie nie posiada na swojej stronie internetowej informacji o obowiązującej w Spółce (lub jej braku) regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

 

  1. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
  2. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

 

 

Komentarz: Spółka zagadnienia związane z udziałem w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet, rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia i upubliczniania przebiegu obrad walnego zgromadzenia – rozpocznie od 01.01.2012 roku.

Related Articles