Raport bieżący 9/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje do wiadomości publicznej informację o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Budżetu Spółki na 2007 rok. Posiedzenie odbyło się w dniach 9-10 marca 2007 r. 

Przyjęty przez Radę Nadzorczą budżet zakłada osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości  39 595,7 tys.  złotych oraz osiągnięcie zysku netto w kwocie 1 605,7 tys.  złotych. 

 Założenia prognozy: 

 1) przyjęto, że ceny na usługi świadczone przez Spółkę wzrosną o około 5 %,

2) przyjęto wzrost PKB w wysokości około 6,5 %,

3) do wyliczenia wartości przychodów z tytułu eksportu przyjęto kurs Euro na poziomie 3,8 zł.,

4) przyjęto utrzymanie tendencji wzrostu udziału przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży usług na rzecz klientów zagranicznych w wysokości 10 %. 

Spółka przyjęła plan inwestycyjny, który zakłada: 

1) modernizację ośrodka Argentyt w Dąbkach,

2) modernizację ośrodka Barbarka w Świnoujściu,

3) modernizację hotelu Malachit w Świeradowie Zdrój,

4) rozbudowę hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie,

5) zakup ośrodka w pasie nadmorskim. 

Spółka będzie informowała o realizacji prognozowanych wyników finansowych w sprawozdaniach kwartalnych, a w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów bieżących.  

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)             

Raport bieżący nr 9 / 2007 (PDF 56 kb)

Related Articles