Raport bieżący 8/2008

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisanej w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 § 2, 5 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2008 r., początek o godz. 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 54a /sala konferencyjna w budynku Centrum Usług Księgowych/, z następującym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie ZWZA.

2.Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

6.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.

8.Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9.Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, b)o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, c)o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2007.

10.Podjęcie uchwał: a)o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, b)o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

11.Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

12.Zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

13.Zamknięcie obrad. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 marca 2008 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Lubinie, 59-301 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.  Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.  Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.  Osoby niewymienione w wyżej wymienionym odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)       

Related Articles