Raport bieżący 8/2007

INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie dokonała transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości, to jest: 

 135 sztuk papierów dłużnych (obligacje) wyemitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie  o wartości nominalnej 100 000,00 złotych każda. Cena sprzedaży za 100 PLN nominału: 99,6875 złotych. Łączna cena sprzedaży  13 457 812,50 złotych. Łączna wartość nominalna 13 500 000,00 złotych.

Data nabycia: 28.02.2007 r. 

Wykup papierów dłużnych określono na dzień 28.03.2007 r.  

 Niniejsza transakcja została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej w dniu 13.10.2006 r. Stronami umowy są BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  i INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. 

 Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych. 

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych emitenta.  Zakupu dokonano ze środków własnych Spółki. 

Celem transakcji jest krótkoterminowe lokowanie nadwyżek finansowych.  

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.          

Raport bieżący nr 8 / 2007 (PDF 45 kb)

Related Articles