Raport bieżący 7/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 3.03.2008 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Aneks nr 1 z dnia 22.02.2008 roku  do umowy znaczącej, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 6/2008 z dnia 05.02.2008 roku .

 Zgodnie z brzmieniem Aneksu wartość robót dodatkowych nie ujętych w Umowie wynosi 234 998,82 złotych, zaś wartość Umowy netto 7 113 246,85 złotych. 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.   

 Podstawa prawna:  §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)      

Related Articles