Raport bieżący 4/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 23.01.2007 r. otrzymał zawiadomienie od AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej AIG TFI S.A.), iż zarządzany przez  AIG TFI S.A.  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek (zwany dalej Funduszem),  zmniejszył poniżej 5 % swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki INTERFERIE S.A. w związku ze zbyciem akcji Spółki. 

W wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych Funduszy dokonanych w dniu 12 stycznia 2007 r. zarządzane przez AIG TFI S.A. Fundusze posiadały 491 074 akcje zwykłe na okaziciela spośród 14 564 200 akcji, co stanowiło 3,37% kapitału zakładowego Spółki, tj. 3,37% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 

Przed ww. zmianą udziału Fundusz posiadał 731 550 akcji  zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 5,022 % kapitału zakładowego i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 

 Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.)            

Raport bieżący nr 4 / 2007 (PDF 51 kb)

Related Articles