Raport bieżący 3/2013

Raport bieżący 3/2013

zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż ulega zmianie termin publikacji raportu rocznego Interferie S.A. za 2012 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2012 rok). Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2013 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych zostały opublikowane przez Emitenta Raportem bieżącym nr 1/2013.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).

Related Articles