Raport bieżący 20/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 04.05.2010 roku podpisana i zawarta  została umowa na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu  z usługami, garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem i umeblowaniem pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15.  

 Umowa została podpisana ze Spółka: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000044233, NIP 657-101-66-87, REGON 290550980. 

Przedmiotem umowy jest budowa hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15 z usługami, garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem i umeblowaniem.  

Ramowy harmonogram realizacji inwestycji zakłada zakończenie Inwestycji do 30.06.2011 r. 

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie dostarczy INTERFERIE S.A., bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową dobrego i terminowego wykonania umowy na kwotę odpowiadającą 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia, ważną przez cały okres realizacji robót.  W przypadku przedłużenia robót EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie dostarczy gwarancję bankową na przedłużony okres realizacji robót. Gwarancja dobrego i terminowego wykonania umowy będzie zawierać klauzulę uprawniającą jej beneficjenta do cesji praw z niej wynikających na rzecz INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie oraz banku.   W przypadku zwłoki w wykonaniu zadania inwestycyjnego przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie, INTERFERIE S.A.  będzie uprawniony do żądania od EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania inwestycyjnego, a ponadto odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 21 dni, wraz z żądaniem zapłaty dodatkowej (niezależnej od kar za zwłokę) kary umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia, chyba że opóźnienie wynikło z winy INTERFERIE S.A. .  

 Jeżeli w realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi opóźnienie z przyczyn zależnych od INTERFERIE S.A., tak dalekie, że nie będzie prawdopodobne, żeby EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie wykonał je w umówionym terminie, INTERFERIE S.A. będzie mógł, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. w celu nadrobienia opóźnień (nie krótszego niż 14 dni), odstąpić od umowy oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia.  Łączna wartość wszystkich kar umownych, jakie jedna ze Stron może naliczyć drugiej Stronie na podstawie umowy nie może przekroczyć 10 %  wynagrodzenia. 

 Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie za zrealizowanie wszystkich robót stanowiących zakres zadania inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w złotych polskich w wysokości 80.108.429,00 PLN  (słownie: osiemdziesiąt milionów sto osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) netto. Powyższe wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. W trakcie realizacji robót, wynagrodzenie EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. płatne będzie w okresach miesięcznych.  

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.       

 

Podstawa prawna: par. 9 w związku z  par. 5 ust . 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)        

Related Articles