Raport bieżący 16/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia  2007 roku:  

 Uchwała Nr 1/2007  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

  z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

  § 1.  Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza .  

 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  Uchwała Nr 2/2007 

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

  z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 § 1.  Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 66, poz. 4053.  

 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  Uchwała Nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku, uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki  w 2006 roku.

   § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Uchwała Nr 4/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.  

 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala się, co następuje:  

 § 1.  Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.792.789,75 zł (99.793 tys. zł), 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.456.548,31 zł (2.457 tys. zł), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.329.581,00 zł (31.330 tys. zł), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 20.453.446,61 zł (20.453 tys. zł), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia.  

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   Uchwała Nr 5/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

  w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006. 

  Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2006 zysk netto w wysokości 2.456.548,31 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 31/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.  

 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    Uchwała Nr 6/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

  z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2006.  

 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

 § 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  Uchwała Nr 7/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Woś – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Uchwała Nr 8/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lechowi Pawelcowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 Uchwała Nr 9/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

 § 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Uchwała Nr 10/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2006.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 11/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2006.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 12/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Orłowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 13/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Rzepnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 14/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Cieślakowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2006 roku do 30 marca 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 15/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.  

 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 Uchwała Nr 16/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 17/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Swakoniowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 18/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Mikodzie – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 14 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 19/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Januszowi Batorowi  – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku  obrotowym 2006 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 marca 2006 roku do dnia 14 grudnia  2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr 20/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała Nr 21/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006  w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 22/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.  

Na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1 Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na  II kadencję na 5 osób.  

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 23/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Antoniego Gątkowskiego .  

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Uchwała Nr 24/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.  

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Alinę Rocką .  

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 25/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.  

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Jacka Swakonia.  

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 26/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.  

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Karolinę Piesiewicz .  

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 27/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

 z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.  

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. p. Rafała Citowicza .  

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 Uchwała Nr 28/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie:wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.  

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – Ośrodka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży SŁAWA położonego  w Sławie, na który składają się:

1)nieruchomość obejmująca działkę gruntu Nr 35/5 o powierzchni 1,44 ha położona w Sławie – obręb Lubiatów, zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 8290 (d. 18564),

2)nakłady poczynione na nieruchomość o powierzchni 12,01 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Sława Śląska, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38828, obejmujące budynki i budowle wraz z wyposażeniem, do czasu jej sprzedaży.  

§ 2.  Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą warunków dzierżawy, w szczególności wysokość czynszu dzierżawnego i czasu trwania dzierżawy.  

§ 3.  Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.   

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 29/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowościach nadmorskich kraju.  

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do 31 grudnia  2008 r. na potrzeby prowadzenia działalności podstawowej, nieruchomości położonej(-ych)  w miejscowości(-ach) nadmorskiej(-ch) kraju, zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą budżetem.  

§ 2.  Nabycie nieruchomości, o której(-ych) mowa w § 1 uchwały, uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy(-ów) kupna-sprzedaży nieruchomości.  

§ 3.  Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 30/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r.  

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Uchyla się Uchwałę Nr 31/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w Świnoujściu.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 31/2007 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

z dnia 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie: zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie.  

Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1.  Dotychczasową treść § 9 ust. 2 zdania pierwszego skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: „Członków Rady Nadzorczej powołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.”  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r., dotyczącej punktu 11 porządku obrad  

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).        

Raport bieżący nr 16/2007 (PDF 100 kb)

Related Articles