Raport bieżący 15/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2008 roku  wpłynęła do Spółki podpisana przez BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny dewizowy. Data zawarcia umowy 14.05.2008 rok. 

Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie przez BRE Bank Spółkę Akcyjną    z siedzibą w Warszawie dewizowego kredytu inwestycyjnego, w wysokości 1.770.000 EUR (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy euro). Kredyt zostaje udzielony na sfinansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych przy pracach remontowo-modernizacyjnych na terenie Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn w Kołobrzegu (OSW Chalkozyn). Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na roboty budowlano montażowe na terenie Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn w Kołobrzegu. Ostatnia rata kredytu zostanie spłacona w dniu 28.12.2017 r.  

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:

a) hipoteka umowna w kwocie 1.770.000 EUR (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy euro) oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 350.000 EUR (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro) na będącej w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A.  nieruchomości o pow. 1,2704 ha, zabudowanej zespołem budynków Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Chalkozyn, położonego w Kołobrzegu przy ul. Zdrojowej 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00012651/0;  INTERFERIE S.A. zobowiązuje się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej przez Bank w terminie 3 miesięcy od momentu poinformowania o takim wymogu INTERFERIE S.A. przez Bank, w przypadku, gdy wartość w/w nieruchomości po weryfikacji przez Bank zostanie określona poniżej poziomu 15.900.000 PLN,

b) weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową INTERFERIE S.A. z dnia 14.05.2008 r. 

Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.    

Powyższa umowa jest kolejną umową zawartą pomiędzy INTERFERIE S.A. a BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesięcy INTERFERIE S.A. podpisały z BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie  umowy kredytowe, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy rozumieniu § 2 ust. 51) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).  

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.    

Poprzednie umowy łączące INTERFERIE S.A. i BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie: 

1. umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/070/07/z/VV  wraz z aneksem nr 2 zawartym dnia 20.03.2008r. w kwocie 6.000.000,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty należności Banku stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 6 600 000,00 złotych położonej przy ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porębie  i będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości ziemskiej, składającej się z działek nr 30 i 38  o powierzchni 1,8036 ha oraz położonych na działkach budynkach (Hotel Bornit) stanowiących odrębną własność nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta numer JG1J/00037334/6. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

2. umowa o kredyt obrotowy nr 09/065/08/z/OB złotowy zawarta dnia 04.03.2008r. w kwocie 738.161,33 zł .

3. umowa o kredyt obrotowy nr 09/088/08/Z/OB złotowy  zawarta dnia 14.04.2008r. w kwocie 1.000.000,00 zł.  

Kredyt zostanie wykorzystany w formie ciągnień oznaczających realizację przedłożonych zleceń zapłaty za faktury dostawcy. Pierwsze uruchomienie kredytu zostanie przeznaczone na spłatę zaangażowania w Banku z tytułu kredytów obrotowych, udzielonych Umową kredytową nr 09/065/08/Z/OB z dnia 04.03.2008 r. oraz Umową kredytową nr 09/088/08/Z/OB z dnia 14.04.2008 r. 

 Podstawa prawna:  §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)     

Related Articles