Raport bieżący 13/2007

INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie dokonała transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości, to jest:    170 sztuk papierów dłużnych (obligacje) wyemitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie  o wartości nominalnej 100 000,00 złotych każda. 

  Cena sprzedaży za 100 PLN nominału: 99,7537 złotych. 

  Łączna cena sprzedaży  16 949 816,00 złotych. Łączna wartość nominalna 17 000 000,00 złotych.    

Data nabycia: 20.04.2007 r.  

    Wykup papierów dłużnych określono na dzień 16.05.2007 r.   

    Niniejsza transakcja została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej w dniu 13.10.2006 r. Stronami umowy są BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  i INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.    Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.     Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych emitenta.  Zakupu dokonano ze środków własnych Spółki.     

Celem transakcji jest krótkoterminowe lokowanie nadwyżek finansowych.   

    Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.                  

Raport bieżący nr 13/2007 (PDF 47 kb)

Related Articles