Raport bieżący 10/2007

INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie dokonała transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości, to jest:  

 177 sztuk papierów dłużnych (obligacje) wyemitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie  o wartości nominalnej 100 000,00 złotych każda.

Cena sprzedaży za 100 PLN nominału: 99,7537 złotych.

Łączna cena sprzedaży  17 656 404,90 złotych. Łączna wartość nominalna 17 700 000,00 złotych.  

Data nabycia: 29.03.2007 r.   

Wykup papierów dłużnych określono na dzień 20.04.2007 r.    

Niniejsza transakcja została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej w dniu 13.10.2006 r. Stronami umowy są BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  i INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.  

  Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.   

 Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych emitenta.  Zakupu dokonano ze środków własnych Spółki.   

 Celem transakcji jest krótkoterminowe lokowanie nadwyżek finansowych.    

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.                      

Raport bieżący nr 10 / 2007 (PDF 55 kb)

Related Articles