Raport bieżące Nr 19/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy informuje, iż w dniu 15.12.2015 r. wpłynął do siedziby Spółki dwustronnie podpisany Aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są:  

1)INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy  oraz

2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.  

Na mocy aneksu Strony postanowiły określić kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. na poziomie  6 159 369,00 złotych. Sposób wydatkowania środków określono w załącznikach do aneksu. Data zawarcia Aneksu 09.12.2015 r.  O zawarciu umowy znaczącej Emitent informował Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.

 

 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).  

Related Articles