aport bieżący nr 23/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 08 lipca 2010 roku, INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Kredytobiorca) zawarł z Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, Regon 000010205 umowę o kredyt, to jest:  

 => Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na budowę i wyposażenie hotelu w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej w standardzie czterogwiazdkowym na 308 pokoi wraz z zespołem konferencyjnym o łącznej powierzchni 968 m. kw. oraz  częścią rekreacyjną.  Kwota kredytu to równowartość w EUR do kwoty 75.000.000,00 PLN. Całkowite koszty realizacji projektu budowy hotelu, w tym koszty budowy, zakupu działki, odsetek kapitalizowanych w okresie budowy – łącznie 122.019.000,00  PLN.  Kredyt został udzielony na okres do dnia 31.12.2021 r. Stopa procentowa kredytu stano łączną wysokość:  a) Marży, b) Stopy referencyjnej : EURIBOR (1M/3M) c) Kosztów obowiązkowych, jeśli takie wystąpią.  Kredytobiorca zobowiązany będzie do utrzymywania w okresie trwania umowy kredytowej następujących wskaźników: 1)  LTV (kwota kredytu / wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu) nie wyższy niż 60 %, 2) DSCR – nie niższy niż 1,2. 

 =>  Kredyt VAT odnawialny na finansowanie projektu budowy hotelu w Świnoujściu: Kowota kredytu wynosi do 6.000.000,00 PLN Okres kredytowania do 31.12.2011 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M plus marża. Oprocentowanie karne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej.  Kredyt VAT będzie spłacany ze zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Spłacana kwota będzie powiększać dostępną kwotę kredytu VAT.   Zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytów stanowią: 1) Hipoteka  kaucyjna ustanowiona na nieruchomości, 2) Zastaw na udziałach , 3) Zastaw na Przedsiębiorstwie, 4) Zastaw na rachunkach 5) Pełnomocnictwo do rachunków 6) Umowa cesji 7) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 8) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Sponsora.  9) Umowa Wsparcia  10)  Umowa Podporządkowania.    Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.  INTERFERIE S.A. , INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie zawarły w dniu 08 lipca 2010 r. umowę wsparcia.  Na mocy przedmiotowej umowy INTERFERIE S.A. poręczył wobec Banku realizację wszelkich zobowiązań pieniężnych Kredytobiorcy, które wynikają lub mogą wynikać z umowy kredytu zawartej przez Kredytobiorcę oraz Bank w dniu 08 lipca 2010 roku. INTERFERIE S.A. – na mocy podpisanej umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie art. 96 oraz art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na rzecz Banku z tytułu wszelkich zobowiązań oraz wierzytelności z tytułu Kredytów, których wykonania lub spłaty Bank może się od INTERFERIE S.A.  skutecznie domagać na podstawie Umowy Wsparcia i Umowy Kredytu (oraz dokumentów z nią związanych) do maksymalnej kwoty: 1) równowartości w PLN kwoty 26.700.000,00 EUR w stosunku do Kredytu Inwestycyjnego; oraz 2) kwoty 9.000.000 PLN w stosunku do Kredytu VAT.  Egzekucja obejmuje wszelkie należności na rzecz Banku z tytułu Umowy Kredytu (oraz dokumentów z nią związanych), wraz z kwota główną (kapitałem), odsetkami, odsetkami za opóźnienie, prowizjami, kosztami, w tym opłatami sądowymi, w związku z nadaniem klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty wskazanej powyżej i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu na podstawie niniejszego oświadczenia do dnia ukończenia projektu budowy hotelu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 roku.  

 INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. jest w 100% podmiotem zależnym od INTERFERIE S.A.  

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.        

Related Articles