Raport półroczny SA-P 2007

 

W P R O W A D Z E N I E D O S P R A W O Z D A N I A F I N A N S O W E G O
na dzień 30 czerwca 2007 r. i za 6 m-cy zakończone 30 czerwca 2007 r.

Raport półroczny SA-P 2007
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Dodatkowe noty objaśniające do raportu SA-P 2007

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Related Articles