Zwyczajne Walne Zgromadzenie 02.04.2008 r.

Raport bieżący 8/2008 

Raport bieżący 10/2008 

Roczne sprawozdanie z działalności RN w roku obrotowym 2007 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego podziału zysku 

Uchwała Nr 3 RN zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego 

Uchwała Nr 4 RN ocena Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku

Uchwała Nr 5 RN ocena Sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2007 

Uchwała Nr 6 RN ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007

Uchwała Nr 7 RN przyjęcie Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego podziału zysku

Uchwała Nr 8 RN przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 

Uchwała Nr 9 RN zaopiniowanie wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

Wniosek do Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2007

Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 

Pytania Akcjonariuszy przedstawione Zarządowi w trakcie ZWZ w dniu 2.04.2008 r. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. 

Related Articles