Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchwały o wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 12.09.2022 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 829/2022 z dnia 12.09.2022 roku w sprawie wycofania z obrotu na głównym rynku GPW akcji Emitenta.

Zgodnie z w/w uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce INTERFERIE S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLINTFR00023”, z dniem 15 września 2022 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z treścią w/w uchwały zlecenia maklerskie na akcje spółki INTERFERIE S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 września 2022 r. (włącznie), tracą ważność.

 W wykonaniu w/w uchwały z obrotu na rynku regulowanym wykluczonych zostanie 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii A, każda o wartości nominalnej 5,00 złotych, dopuszczonych do obrotu w dniu 8 sierpnia 2006 r., oznaczonych w KDPW kodem PLINTFR00023; 5 000.000 (słownie: pięć milionów) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 5,00 złotych, dopuszczonych do obrotu w dniu 8 sierpnia 2006 r., oznaczonych w KDPW kodem PLINTFR00023.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Related Articles