YouTube instagram

Raport bieżący Nr 49/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („dalej Akcjonariusz”), działając w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r. dodatkowych punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Treść wniosku uprawnionego Akcjonariusza Spółki, wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem Emitent opublikował w Raporcie bieżącym Nr 48/2017. 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.   

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.   

 

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent opublikował w Raportach bieżących: 47/2017, 48/2017. 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Ogłoszenie - zmiana porządku obrad na żądanie Akcjonariusza
Projekty uchwał uwzględniające zmianę porządku obrad
wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty