POLITYKA DYWIDEND

Zarząd INTERFERIE S.A. zaproponował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2014 zysku netto w wysokości  1.282.885,46 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy)  w następujący sposób:  

1) kwota 102.630,84 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2) kwota 1.180.254,62 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.  

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2014 w kwocie 1.180.254,62 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2015-2016. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 6/2015 z dnia 12 marca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. 

Data operacji
Rodzaj operacji
Komentarz
2013-06-06
Wypłata dywidendy
Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-05-15
Nabycie praw do dywidendy
Dywidenda na akcję: 0,10 zł

25 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.456.420,00 zł, co stanowi 0,10 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 15.05.2013 r., - termin wypłaty dywidendy: 06.06.2013r Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje INTERFERIE S.A. t.j. 14 564 200 sztuk.