AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu
powyżej 5 %
Liczba głosów
Akcjonariat według liczby głosów
Akcjonariat według liczby akcji
Fundusz Hotele 01 spólka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna
 
9 861 625
67,71 %
67,71 %
URBEX Sp. z o.o.
2 197 969
15,09 %
15,09 %
pozostali
2 504 606
17,20%
17,20%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

akcje serii A - 9 564 200

akcje serii B - 5 000 000

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł.

 

KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spółki zależne - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz spółka zależna -Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 2): 

posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.