AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu
powyżej 5 %
Liczba głosów
Akcjonariat według liczby głosów
Akcjonariat według liczby akcji
Fundusz Hotele 01 spólka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna
 
9 861 625
67,71 %
67,71 %
URBEX Sp. z o.o.
2 197 969
15,09 %
15,09 %
pozostali
2 504 606
17,20%
17,20%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

akcje serii A - 9 564 200

akcje serii B - 5 000 000

Kody ISIN:

kod PLINTFR00023 i kod PLINTFR00031

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł.

 KGHM VII FIZAN za pośrednictwem podmiotów zależnych, posiada łącznie 10 152 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,71% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 152 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,71% ogólnej liczby głosów.

KGHM VII FIZAN posiada:

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2 (Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.), 310 500 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 2,13 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 310 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,13 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1 (Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA), 9 842 125 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,58 % kapitału zakładowego i dają 9 842 125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,58 % w ogólnej liczbie głosów.

.