YouTube
GooglePlus

Main

18 12.2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.01.2019 ›
18 09.2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.10.2018 r. ›
08 06.2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 06.07.2018 ›

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.10.2018 r.

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

 

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy /kod 59-220/ przy ulicy Chojnowskiej 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570,
NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, wysokość kapitału zakładowego 72.821.000 PLN /opłacony
w całości/.

 

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400
§ 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
15 października 2018 r. /poniedziałek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/,
z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu INTERFERIE S.A.

6.         Zamknięcie obrad.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 września 2018 r. („Dzień Rejestracji”).

 

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami INTERFERIE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

1)            na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 29 września 2018 r.) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki

oraz

2)        nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 1 października 2018 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się Akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica, w godzinach od 7:30 do 15:30, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10-12 października 2018 r.

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub przesłać na adres wza@interferie.pl lub faxem na numer (76) 74 95 401. Do żądania należy załączyć imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, jak również w przypadku:

1)        Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza,

2)        Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

3)        zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego INTERFERIE S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi INTERFERIE S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub w postaci elektronicznej na adres wza@interferie.pl

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jak również w przypadku:

1)        Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza,

2)        Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

3)        zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@interferie.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, jak również w przypadku:

1)        Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza,

2)        Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

3)        zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

 

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z INTERFERIE S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się z INTERFERIE S.A. za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja Akcjonariuszy z INTERFERIE S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wza@interferie.pl

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.

Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Przez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, ustalonego w formacie PDF.

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej INTERFERIE S.A. pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”→ „Spółka” → „Materiały na walne zgromadzenie”.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wyżej wymienionym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@interferie.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan dokumentu pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu
z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających
w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu
z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

 

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

 

INTERFERIE S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może
w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. INTERFERIE S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

 

Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego
w postaci elektronicznej.

 

Członek Zarządu INTERFERIE S.A. i pracownik INTERFERIE S.A. mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu INTERFERIE S.A., członek Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., pracownik INTERFERIE S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od INTERFERIE S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

 

Dopuszczenie do udziału w walnym zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

1)             w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości
i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

2)             w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

 

Przedstawiciele osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi
a posiadającymi zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

 

Pełnomocnictwa wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

 

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

INTERFERIE S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

INTERFERIE S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

INTERFERIE S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Projektowane zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

Stosownie do treści art. 4022 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki, proponowanych przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, objętych treścią wniosku Akcjonariusza z dnia 17 września 2018 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonego na podstawie art. 400
§ 1 Kodeksu spółek handlowych:

 

1)             usunąć § 13 ust. 3 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. o następującym brzmieniu:

„5)       Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia
o postępowaniu kwalifikacyjnym.”

wszystkieNasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty