YouTube instagram

INTERFERIE S.A. w jak największym stopniu starają się stosować dobre praktyki ładu korporacyjnego wydane przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Oświadczenia INTERFERIE S.A. o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego z lat wcześniejszych można znaleźć poniżej oraz    w materiałach na Walne Zgromadzenie.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016), Raport bieżący CG/1/2016, Raport bieżący CG/2/2016, Raport bieżący CG/3/2016, Raport bieżący CG/4/2016, Raport bieżący CG/5/2016, Raport bieżący CG/1/2017, Raport bieżący CG/2/2017, Raport bieżący CG/3/2017, Raport bieżący CG/1/2018

Spółka zadebiutowała na GPW w 2006 r. Od tego czasu przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiego rynku giełdowego. Jego warunkiem jest stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ich celem jest umacnianie i pogłębianie konkurencyjności, kreowanie nowatorskich sposobów na rozwiązywanie problemów rynkowych oraz przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności rynku kapitałowego. Przejrzysta polityka informacyjna i polityka wynagrodzeń oraz terminowe wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań są dowodami na to, że INTERFERIE S.A.  działają zgodnie z główną zasadą kodeksu Dobrych Praktyk – comply or explain.

 Informacje o stosowaniu Dobrych Praktyk znajdują się w Raportach Rocznych Spółki.

 Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego

 


 


Kodeks Etyki

Spółka wdrożyła Kodeks Etyczny. Kodeks jest głównym narzędziem, w naszej kulturze korporacyjnej, które pomoże określić priorytety i ustalić zbiór zasad obowiązujących dla      wszystkich pracowników   w ich codziennej pracy. Zaangażowanie Spółki w utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesu  w tak zróżnicowanym środowisku jest dla nas niezmiernie ważne. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół.

Polityka Różnorodności

INTERFERIE S.A. stosuje jasne zasady zatrudnienia oraz dąży do zapewnienia różnorodności   w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów. Wśród podstawowych obowiązków pracodawcy wymienia przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Określa on również zasady zatrudniania pracowników. INTERFERIE S.A.  na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Spółki.  


Raporty niefinansowe

Raport niefinansowy INTERFERIE S.A. dostępny jest w Raporcie Rocznym

Zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczości informacji niefinansowych, Grupa KGHM Polska Miedź S.A. sporządziła sprawozdanie niefinansowe, które dostępne jest na stronie KGHM Polska Miedź S.A.


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach statutowych

 W okresie od dnia 31.12.2014 roku do dnia 31.12.2016 roku – funkcję w Zarządzie Emitenta sprawowali wyłącznie mężczyźni.

W okresie od 31.12.2014 roku do dnia 28.04.2016 - w Radzie Nadzorczej Emitenta Spółki zasiadały dwie kobiety - Pani Barbara Mróz i Pani Renata Wiernik-Gizicka.  Od 28.04.2016 r. - jedna tj. p. Brygida Bielawska.

Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty