YouTube instagram

Kalendarz publikacji raportów okresowych 2018

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:   

1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34):  - raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 20 kwietnia 2018r., - raport kwartalny za III kw. 2018 roku: 26 październik 2018r.   Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2017 roku (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) oraz raportu kwartalnego za II kw. 2018 roku (§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).   

 2. Raport roczny: - raport roczny INTERFERIE S.A. za 2017 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2017 rok oraz sprawozdanie jednostkowe): 14 marca 2018 roku. 

 3. Raport półroczny: 10 sierpnia 2018 roku.    

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty