YouTube instagram

Raport bieżący Nr 1/2021

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. /środa/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/ z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.

6.         Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Materiały na Walne

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty